MEMORY | OPEN: 2015

[Đóng lại]
Tổng hợp thời gian các sự kiện diễn ra trong Game!
Tên Sự Kiện Nơi Diễn Ra Giờ Diễn Ra Đếm Ngược
PK Sinh Tồn Server 1 23:30
Quảng Trường Quỷ Server 2,4 00:00
Huyết lâu Server 2,4 00:30
Hỗn Nguyên Lâu Server 2,4,6 01:00
Phù Thuỷ Trắng Server 2,3,4,5,6 02:00
Boss Vàng Tấn Công Server 2,3,4,5,6 02:15
Thỏ Ngọc Server 2,4 08:50
Kundun Kalima 7 Server 1 19:20
CTC Mini Server 1 20:00
Loạn Chiến Server 1 21:30
TvT ( Team Vs Team ) Server 1 22:00

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ BQT MEMORY | OPEN: 2015!